Preskočiť na obsah

Projekt Prieskumníci

Zverejnené 3.3.2009.

Kategória

Obec Ruskov podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ pod názvom „ Premena tradičnej školy na modernú“

Schválená výška finančného príspevku: 3 628 320 .- Sk (120 438,16 €) 

Termín realizácie: marec 2009 – jún 2011

Názov projektu : P R I E S K U M N Í C I

Ciele projektu: Obsahová prestavba vzdelávania s využitím inovovaných foriem a metód a výučby pripraviť žiaka pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme stredných škôl a ďalšieho vzdelávania.
Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Špecifické ciele projektu sú, aby moderné metódy výučby a obsahové zameranie sa nestali konečným cieľom, ale každodenným prostriedkom na dosiahnutie kľúčových kompetencií žiakov. Realizácia tohto projektu je obzvlášť potrebná na základnej škole, kde sa formuje základné vzdelávanie a nevyhnutnosť formovania spoločenského vedomia žiakov v rôznych oblastiach je pri tom prioritná. Príprava interaktívnych projekcií hodín podporí zanietenosť, kreativitu, motiváciu. Rozšíri obzor žiakov na monotematické i viacúrovňové okruhy a tým naplní multiplikačný efekt jeho kompetencií.

Aktivity:
Projektovo zážitkové učenie na hodinách prvouky, prírodovedy, prírodopisu, vlastivedy, zemepisu, fyziky a chémie
Rozvoj kreativity žiakov, prepojenie teórie a praxe, rozvoj kooperácie, vzbudenie väčšieho záujmu o predmet, posilnenie zručnosti a návykov pri vyhľadávaní informácií, učenie sa diskutovať a formulovať názory.

Projekt sa realizuje v Základnej škole Ruskov

Záverečné vyhodnotenie projektu:    Bolo dňa 22.6.2011 o 16.00 hod. v priestoroch Základnej školy Ruskov