Preskočiť na obsah

Starosta obce

Starosta obce

RNDr. Martin SMRČO

Tel.: +421 907 939 795

E-mail: smrco.starosta@gmail.com

Postavenie, povinnosti a práva starostu:

Postavenie starostov a primátorov v právnom systéme SR upravuje Ústava SR a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok.

Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Funkcia starostu je verejná funkcia.

Funkčné obdobie predchádzajúceho starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a SR. Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

Starosta je povinný prehlbovať si vedomosti potrebné pre výkon funkcie starostu, a to rôznymi formami od školení až po samostatné štúdium tejto problematiky.

Mandát starostu zaniká

 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • vyhlásením miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce (v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu),
 • v prípade ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
 • smrťou,
 • zrušením obce.

Odmeňovanie starostov a primátorov

Upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Podľa tohto zákona je funkcia starostu verejnou funkciou, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere a výkon ktorej je nezlučiteľný s výkonom práce zamestnanca obce.

Starostovi za výkon jeho funkcie patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku koeficientu podľa počtu obyvateľov.  Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu. Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený. Starostovia sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta.

Plat starostu obce je v minimálnej výške podľa zákona – bez navýšenia.

 • Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára