Preskočiť na obsah

VZN č. 7-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, biologicky rozložiteľným odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ruskov