Preskočiť na obsah

VZN č. 5 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za užívanie verejného priestranstva